ലൂണ കെമിക്കൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ

1
1
API ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് CAS നമ്പർ. വർഗ്ഗീകരണം
മെറോപെനെം 4AA: 4-അസെറ്റോക്സി -2-അസെറ്റിഡിനോൺ 28562-53-0 ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ 
മെറോപെനെം MAP (ബീറ്റ-മീഥൈൽ വിനൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ്) 90776-59-3 ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ