ലൂണ കെമിക്കൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ഹൈപ്പർടെൻഷൻ

1
1
API ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് CAS നമ്പർ. വർഗ്ഗീകരണം
ഒൽമെസാർട്ടൻ 5- (4'-ബ്രോമോമെഥൈൽ -1,1'-ബിഫെനിൽ -2-yl) -1-ട്രൈഫെനിൽമെഥൈൽ -1 എച്ച്-ടെട്രാസോൾ 124750-51-2 രക്താതിമർദ്ദം
ഒൽമെസാർട്ടൻ എഥൈൽ 4- (1-ഹൈഡ്രോക്സി -1-മീഥൈൽ) -2-പ്രൊപൈൽ-ഇമിഡാസോൾ -5-കാർബോക്സിലേറ്റ് 144689-93-0 രക്താതിമർദ്ദം
ഒൽമെസാർട്ടൻ 1- (4-എത്തോക്സികാർബോണൈൽഫെനിൽ) പൈറോൾ 144690-33-5 രക്താതിമർദ്ദം